Aktuálne informácie

pre našich stravníkov

POZOR  -   Zmena v poplatku za režijné náklady

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 352 na svojom XV. zasadnutí dňa16.12.2023 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: Čl. I Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 42 zo dňa 15. decembra 2022, sa mení a dopĺňa takto:

V § 16 odseky 4 a 5 znejú:

"(4) Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov vo

veku do 15 rokov je 8 €.

(5) Na režijné náklady na jedno hlavné jedlo prispieva zamestnanec školy a školského

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, žiak vo veku nad 15 rokov alebo

iná fyzická osoba sumou 1,80 €."

Uvedené zmeny VZN č. 237 nadobúdajú účinnosť od 01. januára 2024.


Informácie k začiatku školského roka 2023/2024

Žiadam rodičov o prihlasovanie žiakov na stravu v novom školskom roku prostredníctvom  Online prihlášky ( je na úvodnej strane) počas mesiaca august do 31.08.2023

Obedy sa začínajú podávať v jedálni od 04.09.2023. ( Sledujte tiež pokyny od vedenia školy, ktorú vaše dieťa navštevuje)

Pre neprihlásené deti zákonným zástupcom sa strava pripravovať nebude. 

V zmysle VZN mesta Košice č. 237, rodič dieťaťa alebo žiaka prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov mesačným paušálnym poplatkom 5,00 € už pri jednom odbere obeda dieťaťom alebo žiakom.

Žiadam preto rodičov aby si zadali cez banku trvalý príkaz na sumu 5 € na každé dieťa ( na začiatku školského roka dostanú deti lístok na zaplatenie s údajmi o platbe ) Žiadam rodičov pri zadávaní platby cez IB aby použili variabilný symbol dieťaťa ! ( Je na lístku s údajmi o platbe )

Novelou zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov.Dotácia na stravu sa poskytuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách v sume: 

a) 1,40 eur za každý deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (ďalej len v "MŠ") a odobralo stravu, pre deti v prípravnom ročníku. 

b) 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len v "ZŠ") na prvom stupni a odobralo stravu,

c) 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda a iného jedla (v MŠ desiata, olovrant).  V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (predškolák), alebo žiak vyučovania v základnej škole, je povinný sa zo stravy odhlásiť.

Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. Odhlásiť, alebo prihlásiť dieťa na stravovanie je možné 24 hodín vopred, výnimočne do 8.00 hodiny daného dňa. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti.

Informácie týkajúce sa diétneho stravovania sú uvedené na webovej stránke mesta Košice.


ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKU ZA OBEDY DETÍ A ŽIAKOV


Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103 . Účinnosť VZN č. 237 je od 1.1.2023. Schválený príspevok na jedno jedlo ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je súčasťou VZN č. 237.  Taktiež bola VZN č. 237 schválená výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov MŠ a ZŠ vo výške 5,00 €. (paušálny poplatok)
Finančné pásmo A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov účinné od 01.01.2023
I. stupeň ZŠ         1,90 €
II. stupeň ZŠ        2,10 €
MŠ                        2,30 €  ( desiata,obed,olovrant)

Žiadame rodičov ktorí budú chcieť svoje deti kvôli zvýšenému stravnému z obedov odhlásiť aby to bezodkladne oznámili do školskej jedálne na t.č. 0907 772083.


Prihlasovanie na stravu v novom školskom roku 2022/2023

Prihlásiť na stravu sa musia na nový šk. rok všetci stravníci, ktorí majú o stravovanie záujem !

Zákonný zástupca žiaka prihlasuje na stravu formou vyplnenia Online prihlášky (na úvodnej strane). Ďalšie informácie nájdete pri prihláške, v sekcii Pre rodičov, alebo telefonicky na 0907 772083 v čase od 07:00 do 14:00 hod.

   16. OKTÓBER SVETOVÝ DEŇ POTRAVY

16.Október bol ako Svetový deň potravy vyhlásený v roku 1979 na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo . Svetová zdravotnícka organizácia si ho začala pripomínať od roku 1981 a uznávaný je vo viac ako 150 krajinách po celom svete.

Každoročne sa poukazuje na problematiku nedostatku a dostupnosti potravín vo svete, kým jedni majú potravy dostatok, iní zomierajú od hladu.

Ľudia by sa mali zamyslieť nad konzumovanou stravou a potravinami neplytvať.Ponúkame Vám

** POTRAVINOVÚ PYRAMÍDU **


Oznamujeme rodičom

  • Obedy zadarmo skončili 31.7.2021. V novom školskom roku 2021/2022 uhrádza stravné rodič/zákonný zástupca v plnej výške do 5.dňa v mesiaci.

  • Rodič je zároveň povinný dieťa pri neprítomnosti v škole odhlásiť z obeda telefonicky alebo SMS .

  • Ranné čipovanie sa ruší. Čip neslúži na odhlasovanie zo stravy.


                                           SVETOVÝ DEŇ MLIEKA      

                                             18.Máj


 Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje vždy tretí májový utorok v a to od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky patria medzi najdôležitejšie a nenahraditeľné zložky plnohodnotnej ľudskej stravy.

Obsahujú všetky tri základné živiny : bielkoviny, tuky a sacharidy, ďalej vitamíny a niektoré minerálne látky. Hlavne však sú dôležitým zdrojom vápnika. Mlieko je akýmsi tekutým vápnikom v pohári.

Mliečne výrobky dodávajú nášmu organizmu 50 - 70% vápnika a od detstva hrajú významnú ochrannú úlohu vo vzťahu k osteoporóze. Preto je nutné konzumovať potraviny s dostatkom vápnika už v detskom veku, kedy ho organizmus dokáže maximálne využiť ( pevnosť a hustotu kostí môžeme ovplyvniť až do veku okolo 25 rokov, kedy prevláda ukladanie vápnika nad jeho odbúravanie ).                                                                                                    

 pridané 17.05.2021


SVETOVÝ DEŇ VODY

22.Marec

                                                                                                                        pridané 19.03.2021


Obedy s dotáciou ÚPSVaR

Obedy pre žiakov ZŠ a posledný ročník MŠ budú naďalej s dotáciou z ÚPSVaR pokračovať zatiaľ do konca šk. roka 2020/2021.  Dotácia na jeden obed je 1,20€

Doplatok k dotácii pre žiakov II. stupňa : 0,03 € na jeden obed.                                                        Doplatok deti posledný ročník MŠ : 0,25 € k strave.

Podmienky poskytnutia dotácie sa nemenia. Informácie v sekcii Pre rodičov


                                                                                                                           pridané dňa 25.01.2021