Návratka

k online prihláške na stravovanie

                                                            NÁVRATKA

                                               k online prihláške na stravovanie


Svojim podpisom potvrdzujem platnosť a aktuálnosť Online prihlášky vyplnenej na webovej stránke www.sjjuhoke.sk a mám záujem o stravovanie v Školskej jedálni Juhoslovanská 2, Košice v školskom roku 2021/2022 pre svoje dieťa:

Meno a priezvisko žiaka: ......................................................................................................

Trieda žiaka: ......................... Škola ktorú navštevuje:  CZŠ sv. Gorazda*   / SZŠ pre autistov*

Za odhlasovanie a prihlasovanie na stravu je zodpovedný rodič / zákonný zástupca. Stravník musí mať zakúpený čip ( cena 1,00€). Čip neslúži na odhlasovanie zo stravy.

Odhlasovanie z obedov je 24 hodín vopred !!! t.č. 0907 772083 aj SMS. Ráno do 08:00 hod. odhlasujeme iba pri náhlom ochorení dieťaťa.

Poplatky za stravovanie v školskej jedálni za jedno odobraté jedlo:

I. stupeň 1,15€                   II. stupeň 1,23€                     MŠ 1,45€

Rodič/zákonný zástupca je povinný uhrádzať stravu za svoje dieťa najneskôr do 5. dňa v aktuálnom mesiaci, na základe VZN Mesta Košice č.103. Číslo účtu : SK30 5600 0000 0070 3197 4002. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje


Dôležité a aktuálne informácie nájdete na stránke www.sjjuhoke.sk, prípadne na t.č.0907772083


V................................ dňa.............................                                         .............................................

                                                                                                   Podpis zákonného zástupcu

*označiť školu, ktorú žiak navštevuje